نهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تهران

نهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تهران در شهرویر ۹۶ برگزار شد. این دوره، دومین سال حضور فرش بهشتی تبریز درنمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران بود. که در این دوره بازدید بسیار بالایی را از سوی بازدیدکنندگان را بر خود دید.