نهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تهران

نهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تهران در شهرویر 96 برگزار شد. این دوره، دومین سال حضور فرش بهشتی تبریز درنمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران بود. که در این دوره…