نمایندگی هرمزگان

بندرعباس، ابتدای بلوار سید جمال، نرسیده به چهارراه فاطمیه